نام: ..............

 

نام خانوادگي:..................

                                                              

آمار:............

 

باسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحيه 4

دبستان آيت ا...بها ءالديني

درس : اجتماعي

مـــدت آزمون :

نمره

 

 

 


 

1

چرا دوستي براي انسان يك نياز است؟

1

2

چرا انتخاب دوست يك نياز مهم است؟

1

3

ويژگيهاي دوست خوب طبق توصيه پيشوايان دين چيست؟

1

4

آداب دوستي چيست؟

1

5

تصميم گيري يعني چه؟

1

6

چرا تصميم گيري كار مهمي است؟

1

7

تصميم گيري چه مراحلي دارد؟

1

8

در موقع تصميم گيري بايد به چه نكاتي توجه كرد؟

1

9

چه عواملي در كشاورزي مهم هستند؟

1

10

دو فعاليت مهم در كشاورزي چيست؟

1

11

چرا ميوه هاي كشور ما خوش طعم هستند؟

1

12

زراعت يعني چه؟

1

13

باغداري يعني چه؟

1

14

سه گروه مهم گياهان زراعي كدامند؟

1

15

كشت گلخانه اي راتوضيح دهيد؟

1

16

حديثي از امام صادق (ع) در مورد كشاورزي و درخت كاري بنويسيد؟

1

17

محصولات كشاورزي چگونه به دست ما مي رسد؟

1

18

سه مرحله مهم كشاورزي چيست؟

1

19

گندم در كشور ما به چند شكل كشت مي شود؟

1

20

در گلخانه ها چه چيزهايي كشت مي شود و پرورش مي يابد؟

1

پايان   

باآرزوي موفقيت شما

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/14ساعت توسط محمد حسين ميري |