خروشيدم و جوشيدم و بركندم خاك

ز وبلاگم اينترنت شد همه چاك چاك

+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/01/28ساعت توسط محمد حسين ميري |

نام: ..............

 

نام خانوادگي:..................

                                                              

آمار:............

 

باسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحيه 4

دبستان آيت ا...بها ءالديني

درس : علوم

مـــدت آزمون :

نمره

 

 

 


1

 

مزايا و معايب نوشتن روي سنگ، چوب و...را بنويسيد.

 

   1

 

2

 

چرا ورود فاضلاب كارخانه ها به درون مزارع، رودخانه ها و...به آن ها آسيب ميزند؟

 

   1

 

3

 

اسيد ها به چند قسمت تقسيم مي شوند؟(مثال بزنيد)

 

  1       

 

4

 

بازيافت كاغذ را توضيح دهيد.

 

    1

 

5

 

در هنگام استفاده از جوهر نمك در كا رخانه چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

 

   1

 

6

 

چگونه مي توا نيم انواع مختلف كاغذ را تهيه كنيم؟

 

   1  

 

7

 

اگرمقداري سركه يا آبليمو روي موزائيك بريزيم چه مي شود؟ 

 

    1

 

8

 

از اجزاي تشكيل دهنده ي درخت چه قسمت هايي براي تهيه كاغذ مناسب است؟

 

    1

 

9

كدام ويژگي آهن سبب شده تا اين فلز به طور وسيع در صنعت كاغذ سازي كاربرد داشته باشد؟

 

    1

 

10

چگونگي تبديل چوب به كاغذ را توضيح دهيد.

 

    1

 

 

11

 

دانش آموزان كلاس ششم جشني گرفته اند، آنها براي اين كه به ديوار آسيب نرسد بادكنك ها را به موهايشان ماليدند اما بعضي بادكنك ها نمي چسبد. چرا؟

 

    1

 

12

مراحلي كه دانشمندان در يك تحقيق علمي طي ميكنند بنويسيد. 

 

     1

 

13

سه مورد از روش هايي كه در گذشته روي آنها مي نوشتند بنويسيد.      

 

    1

 

14

درحدود چند سال پس از ميلاد مسيح و در چه شهري مسلمانان به دانش ساخت كاغذ دست يافتند؟

 

    1 

 

15

براي كاهش قطع بي رويه ي درختان چه راه هايي پيشنهاد مي كنيد!(3مورد)

 

    1

 

16

قطع بيش از حد درختان جنگل به كدام چرخه آسيب ميزند؟                          

 

     1

 

17

هركدام چه استفاده اي از كاغذ مي كنند؟

بانك(...........)     مرغداري(‌‌‌...........)    خياط(............)    قناد(‌‌..........)  

  

     1

 

18

چرا براي خشك كردن خمير كاغذ و تبديل آن به ورقه هاي نازك كاغذ از غلتك هاي بزرگ آهني استفاده ميكنند؟

 

    1

 

19

چه كاغذ هايي را نمي توان بازيافت كرد؟

 

     1

 

20

دو مورد از جاهايي كه در كارخانه ي كاغذ سازي از آهن استفاده مي شود نام ببريد.

 

    1   

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/28ساعت توسط محمد حسين ميري |

نام: ..............

 

نام خانوادگي:..................

                                                              

آمار:............

 

باسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحيه 4

دبستان آيت ا...بها ءالديني

درس : علوم

مـــدت آزمون :

نمره

 

 


1-كدام يك از موارد زير در گروه سفيد كننده ها قرار نمي گيرد؟

[]الف)آب ژاول         []ب)آب اكسيژنه         []ج)كلر          []د)پتاسيم و پرمنگنات  

2-  كدام فلز بيش تر در صنعت كاغذ سازي به كار ميرود؟

[]الف)طلا                    []ب)نقره                      []ج)آهن       []د)سرب

3- كدام گزينه طبيعي نيست؟

[]الف)چرم                 []ب)چوب            []ج)كاغذ         []د)سنگ

4- از اينجا تا مركز زمين چند كيلومتر است؟

 []الف)4300            []ب)6400                 []ج) 5700       []د)8200

5- بالا و پائين خميركره به ترتيب چيست؟

[]الف)سنگ كره ـ گوشته ي زيرين                                       []ب)هسته ي  خارجي ـ ‌سنگ كره

[]ج)گوشته ـ هسته                                                                []د) هسته ي  خارجي ـ هسته ي

 

      

 

 

 

5/2

 

 

1- از ميان اجزاي تشكيل دهنده ي فقط.......... ، .............و............... درختان براي تهيه ي كاغذ مناسب است.

2-در حدود.........سال پس از ميلاد مسيح مسلمانان درسرزميني به نام.............. به دانش ساخت كاغذ دست يافتند.

3-كاغذ ماده اي ..............است و از ماده اي ...........به دست مي‌آيد.

4-نشاسته براي ..........كاغذ و .......... براي رنگبري كاغذ است.

5-يكي از راه هاي حفظ منابع طبيعي ........... است.

6-داستان (سفر به مركز زمين) نوشته ................. است.

 

 

    3

درست و نادرست بودن جملات زير را مشخص كنيد؟

1- زمين لرزه پديده ي طبيعي نيست (   )                                            

2-در كاغذ سازي از رنگ براي رنگبري استفاده مي شود.(‌‌‌‌  )

3- ضخامت سنگ كره 100كيلو متر است.(‌  )

4- جوهر نمك اسيدي خوراي است(‌‌‌  )

5- منشا‌ بيشتر آتش فشان ها سنگ كره است.(  )

 

 

  5/2

1-زمين لرزه چگونه به وجود مي آيد؟

 

5/1

2-امواج لرزه اي را تو ضيح دهيد؟

 

   5/1

 

3- ژول ورن داستان نويس فرانسوی چه كرد؟

 

   2

4- هر يك از افراد زير چه استفاده اي را از كاغذ مي كنند؟

 دانش آموز(..............)                                                             مرغداري(‌‌‌‌‌‌‌‌..............)

 خياطي(....................)                                                               بانك(‌..................)

 

   2

5- آيا همه ی زمين لرزه ها باعث خرابی در سطح زمين می شوند؟

5/1

6- شكل را نام گذاري كنيد؟

 

 

 

 

5/1

7- دو آتش فشان نيمه فعّال و دو آتش فشان خاموش کشورمان را نام ببريد.

2

 

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/28ساعت توسط محمد حسين ميري |

**** فرمول های ریاضی برای تقویت بنیه ی علمی ****

**** موضوع ( 1 ) : تعداد نیم خط ها و پاره خط ها در پاره و نیم خط ****

1- تعداد پاره خط های یک خط راست:

مثال:

- برای شمارش تعداد پاره خط های یک خط راست کافی است بین نقطه ها را شماره گذاری نموده و سپس اعداد را با هم جمع می کنیم.               

راه حل:                                                   تعداد پاره خط ها                     21 = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1   

2- تعداد پاره خط های یک پاره خط:

- برای شمارش تعداد پاره خط های یک پاره خط کافی است بین نقطه ها را شماره گذاری نموده و سپس اعداد را با هم جمع می کنیم.  

مثال:

* راه حل:                                               تعداد پاره خط ها                     28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1   

3- تعداد پاره خط های یک نیم خط :

- برای شمارش تعداد پاره خط های این گونه خطوط که یک طرف آن محدود و یک طرف نامحدود، کافی است که بین نقطه ها را شماره گذاری نموده و آن ها را شمارش می کنیم.

مثال:

* راه حل:                                               تعداد پاره خط ها                     28 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1   

4- تعداد نیم خط های یک خط راست :

- برای محاسبه ی تعداد نیم خط های یک خط از فرمول رو به رو  استفاده می شود.                                  تعداد نیم خط ها = 2 × تعداد نقطه ها

مثال :

* راه حل:                                                               تعداد نیم خط ها                       14 =  2  ×  7

5- تعداد نیم خط های یک نیم خط:

- برای محاسبه ی تعداد نیم خط های یک خط از فرمول رو به رو  استفاده می شود.                                  تعداد نیم خط ها = 1× تعداد نقطه ها

مثال:               

- اگر یکی از نقطه ها روی ابتدا یا انتهای خط قرار داشته باشد،آن گاه به تعداد نقطه ها، نیم خط خواهیم داشت.

* راه حل:                                                تعداد نیم خط ها  8 = 1 × 8                              تعداد نیم خط ها = تعداد نقطه ها

6- تعداد نیم خط های یک پاره خط:

- در پاره خط، نیم خط وجود ندارد ؛ زیرا از هر دو طرف بسته است. مثال: ( صفر نیم خط) 

=======================================================================================================

*** چند سئوال در مورد پاره خط و نیم خط ***

1- روی خطی 10 نقطه می گذاریم چند نیم خط و پاره خط درست می شود؟ ( با رسم شکل )

 

2- روی پاره خطی 10 نقطه می گذاریم چند نیم خط و پاره خط درست می شود؟ ( با رسم شکل )

 


3- شکل های زیر دارای چند نیم خط و پاره خط هستند؟

 

 


=======================================================================================================

جواب سئوال: 1 - تعداد نیم خط ها = 10 نیم خط                    

* چون نیم از یک طرف بسته است، به تعداد نقطه های موجود نیم خط وجود دارد.

جواب سئوال:2- تعداد پاره خط ها                          66 = 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

* تعداد نیم خط ها = صفر .     زیرا پاره خط از هر دو طرف بسته است.

=======================================================================================================

**** موضوع ( 2 ) : زاویه و انواع آن ****

*- تعریف زاویه : به فضای خالی بین دو نیم خط دارای رأس مشترک ، زاویه می گویند.

*  روش های نمایش زاویه :        A1   و         A    و     A y X

* نیمساز زاویه : نیمساز یک زاویه ، نیم خطی است که آن زاویه را به دو زاویه مساوی تقسیم کند .

                                OX   نیمسازاست.         2O = 1O           

* واحد اندازه گیری زاویه ، درجه نام دارد. و وسیله ی اندازه گیری زاویه نقاله است .

* انواع زاویه :

1- زاویه ی راست ( قائمه ): 90 درجه است.

2- زاویه ی تند ( حاده ): کم تر از 90 درجه است.

3- زاویه ی باز ( منفرجه ): بیش تر از 90 درجه است.

4- زاویه ی نیم صفحه : زاویه ای که اضلاع آن در امتداد یکدیگر باشند. که 180 درجه است.

5- زاویه ی تمام صفحه : زاویه ای که 360 درجه است.

* نکته: تمامی شکل های چهار ضلعی و دایره همگی تمام صفحه اند و دارای 360 درجه اند.

 

6- دو زاویه متمّم: یعنی دو زاویه که مجموع شان 90 درجه باشد. مانند 30 و 60 درجه.                                                                                        

* متمم زاویه های زیر چند درجه است؟

                : 42                         : 79                         : 63                        : 12

7- دو زاویه مکمل: یعنی دو زاویه که مجموع شان 180 درجه باشد. مانند 40 و 140 درجه.

* مکمل زاویه های زیر را بنویسید.                                                          

                        : 123                       : 69                         : 150                       : 25

*** چند سئوال در مورد زاویه های متمّم و مکمل ***

1- اگر دو زاویه متمم و اندازه ی یکی 4 برابر دیگری باشد، مکمل زاویه ی کوچک تر چند درجه است؟

2- دو زاویه مکمل اند و اندازه ی یکی3 برابر دیگری 20 درجه بیش تر است. اندازه ی آن دو زاویه چند درجه است؟

3- اختلاف دو زاویه ی مکمل 40 درجه است ، آن دو زاویه را بیابید.

4- در شکل مقابل X   را بیابید.

 

5-

=======================================================================================================

جواب سئوال:1

مکمل زاویه ی کوچک تر 162 = 18 180    *     زاویه ی بزرگ تر 72 = 18 90   *    زاویه ی کوچک تر     18 = 5 ÷ 90 *    جمع نسبت  5 = 4 + 1

جواب سئوال: 2

زاویه ی بزرگ تر     140 = 20 + ( 3 × 40 )            زاویه ی کوچک تر    40 = 4 ÷ 160         جمع نسبت    4= 3 + 1           160 = 20 180

جواب سئوال:3                                                                        زاویه ی بزرگ تر =  110 = 2 ÷ ( 40 + 180 )          180 = مجموع

                                                                                                زاویه ی کوچک تر = 70 = 2 ÷ ( 40 180 )           40 = اختلاف

جواب سئوال: 4

راه حل :                  70 = X                   210 = X 3              30 + 180 = X 3                    180 = 30  - X 3                   180 = 30 -  X 2 + X

جوای سئوال: 5

 

=======================================================================================================

8- دو زاویه ی مجاور : یعنی دو زاویه که دارای رأس و یک ضلع مشترک باشند و ضلع مشترک بین دو ضلع دیگر قرار داشته باشد.

                در شکل مقابل 1O  و 2O مجاورند

9- دو زاویه ی مجانب: یعنی دو زاویه  که هم مجاور و هم مکمل باشند.

                در شکل مقابل 1O  و 2O مجانب اند

* نکته : زاویه ی دو نیمسازهای دو زاویه ی مجاور ، نصف مجموع آن دو زاویه است.

 

* دلیل: زاویه ی مشخص شده در شکل از دو جزء تشکیل شده، که هر جزء نصف یکی از دو زاویه ی اصلی است. پس کل این زاویه نصف مجموع دو زاویه ی اصلی است.

* نکته: نیم ساز های دو زاویه ی مجانب بر هم عمودند.

* دلیل: طبق نکته ی قبل، زاویه ی نیمسازها، نصف مجموع دو زاویه، یعنی نصف 180 درجه ، یعنی 90 درجه است. 

10- دو زاویه ی متقابل به رأس: یعنی دو زاویه که اضلاعشان در امتداد یک دیگر باشد.

* نکته: دو زاویه ی متقابل به رأس همواره مساوی اند. زاویه های 1 و 2  و زاویه های 3 و 4 متقابل به رأس اند و با هم برابرند.

*** سئوال: زاویه های خواسته شده در شکل های زیر محاسبه کنید. ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


==============================================================================================================================================================================================================

**** موضوع ( 3 ) : زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ****

* برای به دست آوردن زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار ساعت، عدد ساعت را در 30 و عدد دقیقه را در 5/5  ضرب می کنیم و جواب ها را از هم کم می کنیم.

* نکته: اگر حاصل بیش تر از 180 شد، آن را از 360 کم می کنیم.

* نکته : اگر عدد ساعت از 12 بیش تر باشد، 12 واحد از آن کم می کنیم.

مثال: در ساعت های زیر، زاویه ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار را بیابید.

                                                160 = 110 270                    110 = 5/5 × 20                      270 = 30 × 9                                            = 20 و 9 ( الف

                105 = 60 165                     165 = 5/5 × 30                    60 = 30 × 2                           2 = 12 14                               = 30 و 14 (ب

                126 = 234 360                                 234 = 66 300                   66 = 5/5 × 12                      300 = 30 × 10                             = 12 و 10 (ج

                107 = 253 360                                 253 = 77 330                 77 = 5/5 × 14                      330 = 30 × 11                            = 14 و 11 ( د

==============================================================================================================================================================================================================

**** موضوع ( 4 ) : شمارش تعداد زاویه های درون یک زاویه *****

* - برای محاسبه ی تعداد زاویه های داخلی یک زاویه، زاویه های درونی آن را شماره گذاری نموده و اعداد آن را با هم جمع می کنیم.

مثال: در زاویه ی رو به رو چند زاویه دیده می شود؟              

تعداد زاویه های داخلی شکل    15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1

 

**** موضوع ( 5 ) : مثلث ****

* مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است.

* در هر مثلث متساوی الساقین، دو زاویه ی مجاور به ساق مساوی اند.

* مثال: در شکل مقابل M B  و M  C نیمسازند. اندازه ی زاویه ی M  را حساب  کنید.

==============================================================================================================================================================================================================

***** موضوع ( 6 ) : شمارش تعداد زاویه های قائمه در شکل *****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * برای محاسبه ی تعداد زاویه های قائمه ی یک شکل، ابتدا تعداد مربع های کامل آن را شمارش نموده و عدد 4 ضرب می کنیم سپس اگر زاویه های

خارج از شکل وجود داشته باشد آن ها را نیز شمارش می کنیم.

تعداد زاویه های قائمه ی شکل            58  = 2 + ( 4  ×  14 ) ==============================================================================================================================================================================================================

***** موضوع ( 7 ) : چند ضلعی ها منتظم ****

* شکل های منتظم : به شکل هایی گفته می شود که، اندازه ی تمامی اضلاع و اندازه ی تمامی زاویه هایشان با هم برابر باشد. با توجّه به این ویژگی ها ، مربّع تنها چهار ضلعی است که منتظم خواهد بود.

 

 


                    6 ضلعی منتظم                   5 ضلعی منتظم                        4 ضلعی منتظم ( مربع )             3 ضلعی منتظم ( مثلث متساوی الاضلاع)  

* تعداد خط های تقارن چند ضلعی های منتظم : 

چند ضلع های منتظم به تعداد اضلاعشان دارای خطّ تقارن دارند. بنابر این یک 5 ضلعی منتظم دارای 5 خطّ تقارن است.

* مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم از فرمول زیر به دست می آید.

                                                مجموع زاویه های چند ضلعی منتظم = 180 × ( 2   تعداد اضلاع )

مثال: مجموع زوایای یک هشت ضلعی چند درجه است؟                            1080 = 180 × 6 = 180 × ( 2   8 )

* اندازه ی هر یک از زاویه های چند ضلعی منتظم از فرمول زیر به دست می آید.

140 = 40   180 = ( 9 ÷ 360 )   180                                 اندازه ی یک زاویه چند ضلعی منتظم = ( تعداد اضلاع ÷ 360 )   180

* برای به دست آوردن تعداد ضلع های یک چند ضلعی منتظم از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

تعداد اضلاع یک چند ضلعی منتظم                            = 2 + ( 180 ÷ مجموع زاویه ها )

مثال: مجموع اضلاع یک چند ضلعی 900 درجه است. تعداد اضلاع آن را بیابید.                                                        7 = 2 + 5 = 2 + ( 180 ÷ 900 )

* برای به دست آوردن تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از یک رأس می گذرد از فرمول زیر استفاده می شود:

تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از یک رأس می گذرد = 3    تعداد اضلاع

* مثال: از یک رأس یک 7 ضلعی چند قطر می گذرد؟

تعداد قطرهای یک هفت ضلعی که از یک رأس می گذرد                            4 = 3 7

 

* برای به دست آوردن تعداد قطرهای یک چند ضلعی که از همه ی رأس های آن می گذرد از فرمول زیر استفاده می شود:

                تعداد قطرهای یک چند ضلعی = 2 ÷ { تعداد ضلع ها × ( 3  تعداد ضلع ها )}

* مثال: یک شش ضلعی دارای چند قطر است.                                                                                          9 = 2 ÷ ( 6 × 3 ) = 2 ÷ { 6 × ( 3   6 )}

* نکته: تنها 5 ضلعی منتظم که تعداد اضلاع آن با تعداد قطرها و خطوط تقارن آن برابر است.

* به عبارت دیگر یک 5 ضلعی منتظم 5 قطر و 5 خط تقارن دارد.

* زاویه ی خارجی : در هر شکل، با ادامه دادن هر ضلع، زاویه ای ایجاد می شود که به آن زاویه ی خارجی می گویند. در اشکال زیر زوایای خارجی یک مثلث و یک 5 ضلعی را نشان داده ایم.

 

                                                                                                                                               

* هر زاویه ی خارجی و هر زاویه ی داخلی کنار آن مجانب هستند.

* هر زاویه ی خارجی یک چند ضلعی منتظم مساوی = تعداد اضلاع ÷ 360 می باشد.

* مثال : اندازه ی یک زاویه ی خارجی یک 3 ضلعی، 8 ضلعی،30 ضلعی ، 45 ضلعی، 900 ضلعی و ... ( شکل های مورد نظر منتظم هستند. )

4/0 = 900 ÷ 360                  8 = 45 ÷ 360                       12 = 30 ÷ 360                      45 = 8 ÷ 360                       120 = 3 ÷ 360

* نکته مهم: محموع زاویه های خارجی هر چند ضلعی برابر با 360 درجه است. بنابراین مجموع زاویه های خارجی یک 7 ضلعی نیز 360 درجه است.

==============================================================================================================================================================================================================

***** موضوع ( 8 ) : محاسبه ی اعداد ****

* برای جمع کردن اعداد متوالی از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

 1275 = 2 : (51) × (50) = 2 : (1 + 50) × (50)                                   مجموع اعداد متوالی = 2 : {(1 + تعداد اعداد) × (تعداد اعداد)}

* برای جمع کردن اعداد زوج متوالی از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

       506 = 23 × 22 = ( 1+ 22 ) × (22)                                مجموع اعداد زوج متوالی = (1 + تعداد اعداد زوج) × (تعداد اعداد زوج)

* برای جمع کردن اعداد فرد متوالی اگر آخرین عدد زوج باشد، از فرمول زیر می توان استفاده کرد.  

                          900 = 4 : (60 × 60 )                               مجموع اعداد فرد متوالی که آخرین عدد آن زوج = 4 : (تعداد اعداد × تعداد اعداد)

* برای جمع کردن اعداد فرد متوالی اگر آخرین عدد فرد باشد، از فرمول زیر می توان استفاده کرد.

 1296 = (4 : 72) × (1 + 71 )                      مجموع اعداد فرد متوالی که آخرین عدد آن فرد = (4 : مجموع دو عدد) × (عدد اول + عدد آخر)

* برای به دست آوردن عدد بزرگ تر از رابطه ی : عدد بزرگ تر 75 = 2 : ( 30 + 120 )                    2 : (عدد تفاضل + عدد مجموع)

* برای به دست آوردن عدد کوچک تر از رابطه ی : عدد کوچک تر 45 = 2 : ( 30 120 )                                2 : (عدد تفاضلل عدد مجموع) 

 

25- با استفاده از جدول رو به رو :

 

26- با استفاده از روش زیر به شرطی که هر روز دو برابر روز قبل افزایش پولی داشته باشیم. 

480 تومان = روز پنجم  ، 240 تومان = روز چهارم ، 120 تومان = روز سوم  ، 60 تومان = روز دوم ،30 تومان = روز اول

 

* برای تبدیل عدد مرکب به عدد اعشاری، عدد ساعت بدون تغییر باقی می ماند و عدد دقیقه را بر60 تقسیم نموده و آن را به اعشاری تبدیل می کنیم.

25/3                      25/0 = --- = --- = ---

* برای تبدیل عدد اعشاری به عدد مرکب، عدد واحد همان عدد ساعت است. ولی عدد دهم را در عدد 6 ضرب نموده تا به دقیقه تبدیل شود.        

18      :  3                          18 = 0/18 = 6 × 3/0                      3/3 ساعت

* برای تبدیل عدد اعشاری به عدد مرکب، عدد واحد همان عدد ساعت است. ولی عدد دهم را در عدد 6  و عدد صدم در عدد 36 ضرب می کنیم.

12   7     2                    72    6     2                   72 = 36 × 2    و     6 = 6 × 1                      12/2 ساعت

* برای تبدیل کسر ساعت به دقیقه و سپس به ثاینه : ابتدا کسر ---  را در عدد 60 ضرب نموده تا به دقیقه تبدیل شود. سپس از عدد مخلوط حاصل، کسر آن را مجدداً در عدد 60 ضرب می کنیم، تا به ثانیه تبدیل شود.         

 40  :  6                 40 = --- = 60 × ---                  --- 6 دقیقه = --- = 60 × ---

 

مقدار تقریبی:

بسیاری از اوقات به مقدار دقیق یک کمیت نیازی نداریم، بلکه مقدار تقریبی آن را می خواهیم. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم میزان تولید گندم در کشور در سال 1390 را در اخبار اعلام کنیم. اگر مثلا تولید گندم در این سالkg  946563290 باشد، بیان این عدد در اخبار، از دو جنبه غیر علمی است: یکی این که برای بیننده گفتن این عدد با این دقت لزومی ندارد. دیگر این که خود این عدد هم مشکوک است و به نظر نمی رسد بتوان تولید گندم یک کشور را با این دقت اندازه گیری کرد. بنا براین به جای این عدد بهتر است بگوییم تولید گندم کشور حدود 950 میلیون کیلوگرم بوده است.

* برای بیان مقدار تقریبی یک عدد می توانیم از دو روش قطع کردن و گرد کردن استفاده می کنیم.

روش قطع کردن

در این روش ارقام ایعداد را تا مرتبه ای که از ما خواسته اند نگه می داریم و به جای بقیه ارقام صفر می گذاریم. مثلا اگر عدد 345/2 را با تقریب کم تر از 01/0 قطع کنیم، به عدد 340/2 می رسیم. این مطلب را به صورت زیر نمایش می دهیم:                                   34/2 = 345/2

«ق» مخفف «قطع کردن» است.

مثال: تقریب های زیر را انجام دهید:

 

 

مثال: قطع شده      با تقریب کم تر از 01/0 چند است؟

حل:

 

روش گرد کردن:

در این روش ارقام عدد را تا مرتبه ای که از ما خواسته اند نگه می داریم و به جای بقیه ی ارقام صفر می گذاریم. اگر اولین رقمی که صفر می کنیم 5 یا بزرگ تر از 5 باشد، یک واحد به رقم سمت چپ آن اضافه می کنیم.

مثلا اگر عدد 351/2 را با تقریب کم تر از 1/0 گرد کنیم به عدد 300/2 می رسیم، اما چون اولین رقم صفر شده 5 است، یک واحد به رقم سمت چپ آن (یعنی 3) اضافه می کنیم ؛ لذا حاصل تقریب برابر 4/2 است. این مطلب را به صورت زیر نمایش می دهیم:

«گ» مخفف «گرد کردن» است.

مثال: تقریب های زیر را انجام دهید.

 

 

مثال: گرد شده ی      با تقریب کم تر از 001/0 چند است؟

حل:

باید در تقسیم تا 4 رقم اعشار در خارج قسمت جلو برویم. با این که

به 3 رقم اعشار احتیاج داریم، اما چون در روش گرد کردن اولین

رقم حذف شده مهم است، باید یک رقم اضافه تر جلو رویم.

 

 

 

 

مثال: تمام اعداد طبیعی را بنویسید که گرد شده ی هر یک از آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 250 باشد.

حل:                                                                                                                                                                                         254،...،245،246،247

مثال: تمام اعداد طبیعی را بنویسید که قطع شده ی هر یک از آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 250 باشد.

حل:                                                                                                                                                                                         259،...،252 ،251، 250

مثال: چند عدد طبیعی وجود دارد که گرد شده ی آن ها با تقریب کم تر از 1000 مساوی 36000 باشد؟

حل: 1000 عدد که عبارتند از:                                                                                                                    36499 ، ... ،  35502  ،  35501    ، 35500

مثال: چند عدد طبیعی وجود دارد که قطع شده ی آن ها با تقریب کم تر از 1000 مساوی 36000 باشد؟

حل:1000 عدد که عبارتند از:                                                                                                                           36999 ، ... ، 36002   ،36001  ، 36000 

مثال: چند عدد وجود دارد که گرد شده ی آن ها با تقریب کم تر از 10 مساوی 130 باشد؟

حل : بی شمار عدد که بزرگ تر یا مساوی 125 و کوچک تر از 135 هستند.

مثال: با چه تقریبی عدد 994/29 را گرد کنیم تا حاصل 30 شود؟

حل: با تقریب کم تر از 1/0 یا 1 یا 10

*میزان خطا در محاسبه ی تقریبی یک عبارت مساوی است با اختلاف مقدار دقیق و مقدار تقریبی.

مثال: جدول زیر را کامل کنید.

 

 

 

 

*نکته: در روش قطع کردن  با تقریب کم تر از x میزان خطا همواره کوچک تر از x است.

*نکته: در روش گرد کردن با تقریب کم تر از x میزان خطا همواره کوچک تر یا مساوی    است.

* محاسبه ی تقریبی عبارات اگر اول اعداد را تقریب بزنیم و بعد محاسبه را انجام دهیم، خطاها روی هم جمع می شوند و زیاد می گردند.

مثال: مقدار تقریبی عبارت مقابل را با تقریب کم تر از 1 به روش گرد کردن انجام دهید:

الف) ابتدا تقریب را بزنید و بعد محاسبه را انجام دهید.

ب) ابتدا محاسبه را انجام دهید و بعد تقریب بزنید.

حل:

 

 

*اولویت (حق تقدم) اعمال ریاضی

اعمال ریاضی در یک عبارت باید به ترتیب زیر انجام شوند:

1) پرانتز: از داخلی ترین پرانتز

2) ضرب و تقسیم : از سمت چپ

3) جمع و تفریق: از سمت چپ

دقت کنید که در ریاضیات کروشه و پرانتز با هم تفاوتی ندارند و اگر قبل از پرانتزی عمل ضرب باشد می توانیم علامت ضرب را نگذاریم.

مثال: حاصل دقیق عبارات زیر را به دست آورید.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/28ساعت توسط محمد حسين ميري |

نام: ..............

 

نام خانوادگي:..................

                                                              

آمار:............

 

باسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان قم

اداره آموزش و پرورش ناحيه 4

دبستان آيت ا...بها ءالديني

درس : اجتماعي

مـــدت آزمون :

نمره

 

 

 


 

1

چرا دوستي براي انسان يك نياز است؟

1

2

چرا انتخاب دوست يك نياز مهم است؟

1

3

ويژگيهاي دوست خوب طبق توصيه پيشوايان دين چيست؟

1

4

آداب دوستي چيست؟

1

5

تصميم گيري يعني چه؟

1

6

چرا تصميم گيري كار مهمي است؟

1

7

تصميم گيري چه مراحلي دارد؟

1

8

در موقع تصميم گيري بايد به چه نكاتي توجه كرد؟

1

9

چه عواملي در كشاورزي مهم هستند؟

1

10

دو فعاليت مهم در كشاورزي چيست؟

1

11

چرا ميوه هاي كشور ما خوش طعم هستند؟

1

12

زراعت يعني چه؟

1

13

باغداري يعني چه؟

1

14

سه گروه مهم گياهان زراعي كدامند؟

1

15

كشت گلخانه اي راتوضيح دهيد؟

1

16

حديثي از امام صادق (ع) در مورد كشاورزي و درخت كاري بنويسيد؟

1

17

محصولات كشاورزي چگونه به دست ما مي رسد؟

1

18

سه مرحله مهم كشاورزي چيست؟

1

19

گندم در كشور ما به چند شكل كشت مي شود؟

1

20

در گلخانه ها چه چيزهايي كشت مي شود و پرورش مي يابد؟

1

پايان   

باآرزوي موفقيت شما

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1391/12/14ساعت توسط محمد حسين ميري |